Informació i

normativa

Contacte: menjador.canpuig@gmail.com
Tel.: 972 574 465 (Gemma Martí)

Preus dels menús

S’entén per alumne fix el que es queda d’un a cinc dies a la setmana. Els dies seran sempre els mateixos.
Preu fix: 6,36 €/dia*

* Si un fix es queda algun dia més dels que té contractats, se li passarà pel banc com de costum.

S’entén per alumne esporàdic el que es queda de tant en tant, sense ser dies establerts, o de manera aleatòria durant el curs.
Preu esporàdic: 6,99 €/dia

IMPORTANT: caldrà informar a la tutora a les 9 del matí el mateix dia de la utilització del servei de menjador, i/o contactar amb la coordinadora de menjador.

Forma de pagament

S’estableix com a forma de pagament única la domiciliació bancària.
Per tal de poder utilitzar el servei cal omplir el formulari d’inscripció, el full SEPA i donar-se d’alta a la intranet de l’empresa.

Caldrà entregar tota la documentació a la coordinadora de menjador o el primer dia de classe.
En els casos dels alumnes esporàdics, s’estudiarà individualment la necessitat d’optar per altres sistemes de pagament.

Altres

Als alumnes becats se’ls donaran tants menús com correspongui, segons l’import de la beca.
Si un alumne no utilitza el servei de menjador per malaltia o per altres causes, cal avisar el mateix dia a les 9 del matí.
  • L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens/es que ho sol·licitin per escrit a les 9 del matí.
  • Els alumnes que requereixin una dieta especial durant tot el curs, per al·lèrgies o altres motius, hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.
  • Els nens/es que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur un informe del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. També s’haurà d’adjuntar l’autorització dels pares o tutors que autoritzin (per escrit) l’administració del medicament. Cal lliurar l’informe del metge i l’autorització dels pares a la tutora, que la farà arribar a la coordinadora de menjador.

El personal del menjador

  • Coordinadora: Gemma Martí
  • Cuinera: Conxita Martos
  • Ajudant de cuina: Susanna Hernández
  • Monitors/es del menjador: Claudia Arboix, Alba Arboix, Mireia Feliu , Anna Noguer, Lourdes Llobet, Nil Crusells, Fina Serra, Roger Planas i Isaac Juanola.

Comportament

Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades pel Reglament de Règim Intern de l’escola, en el marc del Decret de drets i deures de l’alumne. Els alumnes que no respectin les normes de menjador, se’ls deixarà uns dies sense poder-se beneficiar d’aquest servei.